Hồ chứa nước sông Biêu – Tỉnh Ninh Thuận

Tư vấn Khảo sát, lập TKKT-BVTC, Dự toán Dự án Hồ chứa nước sông Biêu – Tỉnh Ninh Thuận

– Địa điểm: Huyện Ninh Hải – Tỉnh Ninh Thuận

– Nguồn vốn đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư CSHT các dự án của Bộ thủy sản Ninh Thuận

– Cấp quyết định đầu tư: Số  38/QĐ-BQL

Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư CSHT các dự án của Bộ thủy sản Ninh Thuận

– Quy mô công trình:

+ Cấp công trình: .Cấp III

+ Qui mô công trình:

+ Hồ chứa V = 21.106

+ Đập cao H=25m

+ Diện tích tưới : 1.100ha.

+ Tổng mức đầu tư: 180.008.663.325

Hồ chứa nước sông Biêu - Tỉnh Ninh Thuận