Ban lãnh đạo

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN THỦY CÔNG

Lãnh đạo Viện Thủy công bao gồm: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng

  • Viện trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Viện, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Viện;
  • Các Phó Viện trưởng do Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Viện trưởng, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng, trước pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc ủy quyền
Quyền Viện trưởng

Quyền Viện Trưởng

PGS.TS. Nguyễn Thành Công

 Email: thanhcongvtc@gmail.com

2

Phó Viện Trưởng

TS. Ngô Anh Quân

Email: quantdh@gmail.com

1658484436645

Phó Viện Trưởng

TS. Nguyễn Chí Thanh

Email: thanhthuyloi@gmail.com