Thông báo mời tham gia Hội thảo

Nghiên cứu sinh Trần Văn Nguyên là nghiên cứu sinh của Viện Thủy công, đang thực hiện Luận án: “Nghiên cứu hiện tượng nứt dọc đê sông vùng đồng bằng sông Hồng và đề xuất giải pháp xử lý“.

Luận án được Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam dự kiến tổ chức hội thảo vào lúc: 8 giờ 30, ngày 06 tháng 9 năm 2023.

Xin trân trọng kính mời các cán bộ khoa học của Viện Thủy công quan tâm tham dự và đóng góp ý kiến, để hoàn thiện nội dung Luận án.

Xin trân trọng cám ơn ./.