Bộ sưu tập  
Công văn số 230/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011

Việc thực hiện quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đã được quy định tại Luật Thuế Thu nhập cá nhân, Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính, Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính, Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

ST: Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

Văn bản đính kèm:
CV huong dan quyet toan thue 2011chinhthuc.doc
 
 
Các bài liên quan
 Nghị định 121/2011/NĐ-CP và 122/2011/NĐ-CPsửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (02/02/2012)
 Nghị định số 42/2010/CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng (23/12/2011)
 Kinh nghiệm xử lý biên đầu vào khi sử dụng phần mềm để tính toán ổn định và biến dạng đê biển (07/12/2011)
 Thuế thu nhập cá nhân (31/10/2011)
 Danh mục văn bản khoa học công nghệ (27/10/2011)