Các quy trình chung quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008
 
1. Quản lý công tác văn thư lưu trữ

2. Tuyển dụng 

         2.1. QT620-01.KHTL - Tuyển dụng viên chức

         2.2. BM620-01.KHTL - Bản mô tả nhu cầu, vị trí, kỹ năng và trình độ của viên chức cần tuyển dụng

         2.3. BM620-02.KHTL - Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm

         2.4. BM620-03.KHTL - Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn xét tuyển viên chức năm

         2.5. BM620-04.KHTL - Danh sách thí sinh không đủ tiêu chuẩn xét tuyển viên chức năm

         2.6. BM620-05.KHTL - Bảng kết quả chấm điểm xét tuyển viên chức năm

         2.7. BM620-06.KHTL - Danh sách đề nghị công nhận thí sinh trúng tuyển kì thi tuyển- xét tuyển viên chức

         2.8. BM620-07.KHTL - Danh sách công nhận thí sinh trúng tuyển kì thi tuyển-xét tuyển viên chức

3. Đào tạo nội bộ

         3.1. QT620-02.KHTL - Đào tạo (cập nhật 20/10/2014)

         3.2. BM620-05.KHTL - Nhu cầu đào tạo

         3.3. BM620-06.KHTL - Kế hoạch đào tạo

         3.4. BM620-07.KHTL - Đào tạo đột xuất

         3.5. BM620-04.KHTL - Phiếu đào tạo cá nhân

4. Quản lý tài sản, thiết bị 

        4.1. QT630-01.VKHTL - Quản lý tài sản thiết bị (cập nhật 20/10/2014)

         4.2. BM01-QT630-01.KHTL - Danh mục thiết bị

         4.3. BM02-QT630-01.KHTL - Hồ sơ thiết bị

         4.4. BM03-QT630-01.KHTL- Kế hoạch bảo dưỡng thiết bị

         4.5. BM04-QT630-01.KHTL- Kế hoạch kiểm định thiết bị

         4.6. BM05-QT630-01.KHTL- BB nghiệm thu thiết bị

5. Lập và theo dõi kế hoạch công tác hàng năm (cập nhật 20/10/2014)

         5.1. QT710-01.VKHTL - Lập và theo dõi kế hoạch công tác hàng năm

         5.2. BM01-QT710-01.KHTL

         5.3. BM02-QT710-01.KHTL

         5.4. BM03-QT710-01.KHTL

         5.5. BM04-QT710-01.KHTL

6. Ký kết và quản lý hợp đồng kinh tế 

         6.1. QT720-01.VKHTL - Ký kết và quản lý hợp đồng kinh tế (cập nhật 20/10/2014) 

         6.2. BM720-01.KHTL

         6.3. BM720-02.KHTL

         6.4. BM720-03.KHTL

           6.5.  BM720-04.KHTL (cập nhật 20/10/2014)

7. Quản lý chất lượng các sản phẩm tư vấn thiết kế 

         7.1. QT730-01. Quản lý chất lượng các sản phẩm tư vấn thiết kế (cập nhật 20/10/2014)

         7.2. BM01-QT730-01.KHTL - Giao chủ nhiệm dự án (cập nhật 20/10/2014)

         7.3. BM02-QT730-01.KHTL - Phiếu KCS

         7.4. BM03-QT730-01.KHTL - Biên bản bàn giao hồ sơ

8. Mua sắm vật tư, trang thiết bị

         8.1. QT740-01.VKHTL - Mua sắm tài sản, thiết bị (cập nhật 20/10/2014)

         8.2. BM01-QT740-01.KHTL - Nhu cầu mua

         8.3. BM02-QT740-01.KHTL - Đơn đặt hàng

         8.4. BM03-QT740-01.KHTL - Hợp đồng mua bán

         8.5. BM04-QT740-01.KHTL -  Đề nghị báo giá (cập nhật 20/10/2014)  

9. Thuê thầu phụ, chuyên gia, cộng tác viên 

         9.1. QT 740-02.KHTL - Thuê thầu phụ, chuyên gia, cộng tác viên

         9.2. BM01-QT740-02.KHTL - Tổng hợp đề xuất kế hoạch thuê thầu phụ, chuyên gia, cộng tác viên

         9.3. BM02-QT740-02.KHTL - Bảng yêu cầu thuê thầu phụ

         9.4. BM03-QT740-02.KHTL - Kế hoạch thuê thầu phụ

         9.5. BM04-QT740-02.KHTL - Thông báo mời thầu

         9.6. BM05-QT740-02.KHTL - Đánh giá hồ sơ năng lực nhà thầu

            9.7. BM06-QT740-02.KHTL - Bảng xét chọn giá nhà thầu phụ

         9.8. BM07-QT740-02.KHTL - Báo cáo theo dõi hợp đồng

10. Quản lý công tác nghiên cứu khoa học công nghệ

       10.1. QT751-01.KHTL - Quản lý khoa học công nghệ

       10.2. BM01-QT751-01/KHTL - Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ

       10.3. BM02-QT751-01/KHTL - Phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm

       10.4. BM03-QT751-01/KHTL - Tổng hợp đề xuất kế hoạch khoa học công nghệ

       10.5. BM04-QT751-01/KHTL - Phiếu đánh giá lựa chọn nhiệm vụ và đề xuất kế hoạch

       10.6. BM05-QT751-01/KHTL -  Biên bản kiểm phiếu đánh giá lựa chọn nhiệm vụ

       10.7. BM06-QT751-01/KHTL- Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường cho kế hoạch năm

       10.8. BM07-QT751-01/KHTL- Thuyết minh tổng thể dự án sx thử nghiệm cấp Nhà nước

       10.9. BM08-QT751-01/KHTL- Thuyết minh tổng thể đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển CN cấp Nhà nước

       10.10. BM09-QT751-01/KHTL- Thuyết minh hàng năm dự án sx thử nghiệm cấp Nhà nước

       10.11. BM10-QT751-01/KHTL- Thuyết minh hàng năm đề tài NCKH và phát triển công nghệ cấp Nhà nước

       10.12. BM11-QT751-01/KHTL- Thuyết minh tổng thể dự án sx thử nghiệm cấp Bộ

       10.13. BM12-QT751-01/KHTL- Thuyết minh tổng thể đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp Bộ

       10.14. BM13-QT751-01/KHTL-  Thuyết minh hàng năm dự án sx thử nghiệm cấp Bộ

       10.15. BM14-QT751-01/KHTL- Thuyết minh hàng năm đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp Bộ

       10.16. BM15-QT751-01/KHTL- Thuyết minh tổng thể đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở

       10.17. BM16-QT751-01/KHTL-  Thuyết minh hàng năm đề tài NCKH và phát triển công nghệ cấp cơ sở

       10.18. BM17-QT751-01/KHTL- Hợp đồng trách nhiệm dự án sx thử nghiệm cấp Bộ

       10.19. BM18-QT751-01/KHTL- Hợp đồng trách nhiệm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ

       10.20. BM19-QT751-01/KHTL- Phiếu đánh giá hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

       10.21. BM20-QT751-01/KHTL- Biên bản kiểm phiếu đánh giá hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

       10.22. BM21-QT751-01/KHTL- Biên bản họp hội đồng KHCN thẩm định nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

       10.23. BM22-QT751-01/KHTL- Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài/dự án độc lập cấp Nhà nước

       10.24. BM23-QT751-01/KHTL- Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN

       10.25. BM24-QT751-01/KHTL- Biên bản đánh giá khối lượng thực hiện của đề tài nghiên cứu năm

       10.26. BM25-QT751-01/KHTL- Hướng dẫn viết báo cáo tổng kết đề tài cấp bộ và cấp cơ sở

       10.27. BM26-QT751-01/KHTL- Biên bảp họp tổ chuyên gia nghiệm thu, đánh giá chất lượng sản phẩm khoa học đề tài, dự án

       10.28. BM27-QT751-01/KHTL- Phiếu đánh giá chất lượng sản phẩm khoa học đề tài, dự án

       10.29. BM28-QT751-01/KHTL- Biên bản nghiệm thu chính thức đề tài cấp cơ sở

       10.30. BM29-QT751-01/KHTL- Phiếu đánh giá nghiệm thu chính thức đề tài cấp cơ sở

       10.31. BM30-QT751-01/KHTL- Kiểm phiếu chấm điểm đánh giá nghiệm thu chính thức đề tài cấp cơ sở

       10.32. BM31-QT751-01/KHTL- Biên bản nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ

       10.33. BM32-QT751-01/KHTL- Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ

       10.34. BM33-QT751-01/KHTL- Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở dự án SX thử nghiệm cấp Bộ

       10.35. BM34-QT751-01/KHTL- Kiểm phiếu chấm điểm đánh giá nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ

       10.36. BM35-QT751-01/KHTL- Hướng dẫn viết báo cáo tổng kết đề tài cấp Nhà nước

       10.37. BM36-QT751-01/KHTL- Phiếu nhận xét về tổ chức thực hiện đề tài KHCN/Dự án SXTN cấp Nhà nước.

       10.38. BM37-QT751-01/KHTL- Biên bản nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Nhà nước

       10.39. BM38-QT751-01/KHTL- Biên bản nghiệm thu cấp cơ sở dự án SXTN cấp Nhà nước

       10.40. BM39-QT751-01/KHTL- Phiếu nhận xét cấp cơ sở kết quả đề tài KHCN cấp Nhà nước

       10.41. BM40-QT751-01/KHTL- Phiếu đánh giá cấp cơ sở kết quả đề tài KHCN cấp Nhà nước

       10.42. BM41-QT751-01/KHTL- Phiếu nhận xét cấp cơ sở kết quả dự án SXTN cấp Nhà nước

       10.43. BM42-QT751-01/KHTL- Phiếu đánh giá cấp cơ sở kết quả dự án SXTN cấp Nhà nước

       10.44. BM43-QT751-01/KHTL- BB kiểm phiếu đánh giá cấp cơ sở kết quả đề tài KHCN/dự án SXTN cấp Nhà nước

       10.45. BM44-QT751-01/KHTL- Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá cấp cơ sở đề tài, dự án cấp Nhà nước

       10.46. BM45-QT751-01/KHTL- Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá cấp cơ sở đề tài, dự án

       10.47. BM46-QT751-01/KHTL- Công văn đề nghị đánh giá kết quả đề tài, dự án ở cấp Nhà nước

       10.48. BM47-QT751-01/KHTL- Danh sách tác giả thực hiện đề tài KHCN, dự án SXTN cấp Nhà nước

       10.49. BM48-QT751-01/KHTL- Bản tóm tắt kết quả đề tài/dự án SXTN

       10.50. BM49-QT751-01/KHTL- Phiếu giao, nhận tài liệu

       10.51. BM50-QT751-01/KHTL- Hồ sơ theo dõi nhiệm vụ KHCN

       10.52. BM51-QT751-01/KHTL- Sổ theo dõi các nhiệm vụ KHCN.

11. Tư vấn giám sát

         11.1. QT751-02 VKHTL - Quy trình tư vấn giám sát

12. Cung cấp dịch vụ đào tạo

         12.1. QT751-03.KHTL  - Cung cấp dịch vụ đào tạo

         12.2. BM01-QT751-02.KHTL - Kế hoạch đào tạo năm

         12.3. BM02-QT751-02.KHTL - Chương trình tổ chức đào tạo

         12.4. BM03-QD751-02.KHTL - Phiếu góp ý của học viên

         12.5. BM04-QD751-02.KHTL - Phiếu đánh giá của giảng viên

13. Đào tạo tiến sỹ (cập nhật 20/10/2014)

         13.1. QT751-04.KHTL - Đào tạo tiến sỹ 

         13.2. BM01-QT751-04.KHTL -  Thông báo tuyển sinh 

         13.3. BM02-QT751-04.KHTL - Đơn xin dự tuyển 

         13.4. BM03-QT751-04.KHTL - Lý lịch khoa học 

         13.5. BM04-QT751-04.KHTL - Bài luận về dự định nghiên cứu

         13.6. BM05-QT751-04.KHTL - Khung châu Âu 

         13.7. BM06-QT751-04.KHTL - Phiếu đánh giá phân loại TS thông qua hồ sơ dự tuyển 

         13.8. BM07-QT751-04.KHTL - Phiếu đánh giá phân loại TS thông qua KT ngoại ngữ

         13.9. BM08-QT751-04.KHTL - Kết quả đánh giá phân loại TS                 

         13.10. BM09-QT751-04.KHTL - Biên bản chấm chuyên đề tiến sỹ của HĐ chấm chuyên đề tiến sỹ

                   Phụ lục Mẫu 01.BM09-QT751-04.KHTL. Đề cương chuyên đề

                   Phụ lục Mẫu 02.BM09-QT751-04.KHTL. Bản nhận xét chuyên đề TS

                   Phụ lục Mẫu 03.BM09-QT751-04.KHTL. Trang bìa 1 báo cáo chuyên đề

                   Phụ lục Mẫu 04.BM09-QT751-04.KHTL. Trang bìa 2 báo cáo chuyên đề

         13.11. BM10-QT751-04.KHTL - Phiếu chấm điểm chuyên đề TS                

         13.12. BM11-QT751-04.KHTL  - Đơn đề nghị được gia hạn NCS

         13.13. BM12-QT751-04.KHTL -  Hướng dẫn trình bày luận án

                   Phụ lục Mẫu 01.BM12-QT751-04.KHTL. Mẫu bìa ngoài luận án TS

                   Phụ lục Mẫu 02.BM12-QT751-04.KHTL. Mẫu bìa trong luận án TS

                   Phụ lục Mẫu 03.BM12-QT751-04.KHTL. Mẫu bìa ngoài tóm tắt luận án TS

                   Phụ lục Mẫu 04.BM12-QT751-04.KHTL. Mẫu bìa trong tóm tắt luận án TS

         13.14. BM13-QT751-04.KHTL  - Góp ý của nhà KH cho Luận án TS của NCS

         13.15. BM14-QT751-04.KHTL  - Biên bản đánh giá TS của các nhà KH

         13.16. BM15-QT751-04.KHTL  - Biên bản họp HĐ đánh giá luận án TS cơ sở

         13.17. BM16-QT751-04.KHTL -  Phiếu đánh giá luận án TS (dùng trong buổi đánh giá)

         13.18. BM17-QT751-04.KHTL  - Danh sách các cơ quan và cá nhân gửi TT luận án TS cấp Viện

         13.19. BM18-QT751-04.KHTL  - Biên bản họp Ban kiểm phiếu của Hội đồng chấm TS cấp Viện

         13.20. BM19-QT751-04.KHTL  - Danh sách Hội đồng chấm luận án TS cấp Viện cho NCS

         13.21. BM20-QT751-04.KHTL  - Phiếu đánh giá luận án TS cấp Viện

         13.22. BM21-QT751-04.KHTL  - Trình tự buổi bảo vệ luận án TS cấp Viện

14. Quản lý đoàn, cán bộ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam ra nước ngoài công tác (cập nhật 20/10/2014)

         14.1. QT751.05.KHTL - Đoàn ra

         14.2. BM01-QT751-05.KHTL - Đơn xin đi công tác, học tập nước ngoài

         14.3. BM02-QT751-05.KHTL - Văn bản đề nghị của đơn vị

         14.4. BM03-QT751-05.KHTL - Công văn xin phép Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

         14.5. BM04-QT751-05.KHTL - Quyết định

15. Quản lý đoàn khách Quốc tế vào làm việc tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 

         15.1. QT751-06.KHTL - Quản lý đoàn vào

         15.2. BM01-QT751-06.KHTL - Công văn gửi Vụ Hợp tác Quốc tế

         15.3. BM02-QT751-06.KHTL - Thư gửi trả lời đối tác

         15.4. BM03-QT751-06.KHTL -  Lịch làm việc

         15.5. BM04-QT751-06.KHTL -  Báo cáo kết quả đoàn vào

16. Bảo mật hoạt động khoa học công nghệ

         16.1. QT751-07.KHTL- Quy trình bảo mật kết quả nghiên cứu

17. Hội thảo khoa học trong nước (cập nhật 20/10/2014)

         17.1. Quy trình Hội thảo trong nước

         17.2. BM1 - Danh sách khách mời

         17.3. BM2 - Giấy mời

18. Theo dõi và xử lý phản hồi khách hàng

         18.1. QT 821-01.KHTL - Theo dõi và xử lý phản hồi khách hàng (cập nhật 20/10/2014)

         18.2. BM01-QT821-01.KHTL - Sổ theo dõi khiếu nại khách hàng

         18.3. BM02-QT821-01.KHTL - Phiếu xử lý khiếu nại khách hàng

         18.4. BM03-QT821-01.KHTL - Phiếu đánh giá khách hàng (cập nhật 20/10/2014)

         18.5. BM04-QT821-01.KHTL - Phiếu đánh giá của cơ quan chủ quản (cập nhật 20/10/2014) 

 

Số người đang online:
17
Số lượt truy cập:
3,414,047
© Bản quyền nội dung thuộc về Viện Thủy Công
Địa chỉ: Số 3 Ngõ 95, phố Chùa Bộc, Quận Đống Đa, TP Hà nội.
Điện thoại: 04.35632821 Fax: +(84)4.35637750

Mọi thông tin sao chép từ website này đều phải ghi rõ nguồn www.thuycong.ac.vn

Thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy Lợi